บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                         
Welcome to benjasafety.com
รับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย | จัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยและการบริหารองค์กร
No title

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 201/300 หมู่ 11 ต,บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 02 752 3681 , 087 008 5536 , 089 981 2972 , โทรสาร 02 750 7427

 www.benjasafety.com , E-mail: maphol.c@gmail.com


      บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และรับปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยและการบริหารองค์กร โดยบริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมต่างๆ และขอเสนอโครงการอบรมดังต่อไปนี้.-

ลำดับหัวข้อบรรยาย

ระยาเวลา
(ชั่วโมง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (In House)

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Public)

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (In House)

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Public)

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (In House)

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Punlic)

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (In House)

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสถาพแวดล้อมในการทำงาน (Public)

หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบของคณะกรรมการฯ ใช้ KPI ประเมินผลองค์กร

หลักสูตรประเมินความเสี่ยงโดยเลือกใช้เครื่องมือ WSA หรือเลือกใช้เครื่องมือ JSA ประยุกต์

หลักสูตรการขับรถยก Fork Lift ด้วยความปลอดภัย

หลักสูตร KYT

หลักสูตรสารเคมีอันตราย

หลักสูตรปลุกจิดสำนึกเพื่อความปลอดภัย

หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัย

หลักสูตร 5 ส

หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ

หลักสูตรการอพยพหนีไฟ

หลักสูตร 3 ป. เพื่อความปลอดภัย

หลักสูตร Safety walk rally 1 วัน

หลักสูตร Safety walk rally 2 วัน 1 คืน (จิตวิทยาในการพัฒนาองค์กรทำงานเป็นทีม)

หลักสูตรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

หลักสูตรพนักงานผู้มีประสิทธิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในงาน

หลักสูตรการสร้างจิดสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

หลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการ

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย และการบริหารองค์กร (มีใบเสร็จและวุฒิบัตร)

รับเป็นที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน , งานด้านบริหารงานบุคคล

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย และการบริหารองค์กร (ส่วนตัว)

12

12

12

12

30

30

12

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

 

6

6

6

6

30

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
 คุณสุภาพ มะพล โทร 02 752 3681 , 087 008 5536

 คุณชัชวาลย์ มะพล โทร 089 981 2972

โทรสาร 02 750 7427, www.benjasafety.com , E-mail : maphol.c@gmail.com

หมายเหตุ : ถ้าต่างจังหวัดต้องขอค่าพาหนะและที่พักเพิ่มเติม

และยินดีตอบข้อซักถามและสงสัยในหัวข้อการบรรยายก่อนได้รับตกลงอบรม

หลักสูตรจป.บริหาร , หัวหน้างาน , เทคนิค , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันMain Menu

 วันนี้ 12 คน
 เมื่อวาน 8 คน
 เดือนนี้ 289 คน
 ปีนี้3551 คน
ทั้งหมด 15889 คน
เริ่มเมื่อ 2016-11-29
 

 

บริษัทเบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 201/300 หมู่ 11 ต,บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02 752 3681 , 087 008 5536 , 089 981 2972, โทรสาร 02 750 7427
www.benjasafety.com, E-mail: maphol.c@gmail.com